Ta strona używa plików cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
ZOBACZ OPCJE DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Wstęp
Koniński Dom Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.kdk.konin.pl i www.festiwaldziecięcy.pl

Data publikacji strony internetowej:
  • www.kdk.konin.pl 03.2011
  • www.festiwaldzieciecy.pl 04.2012

Data ostatniej istotnej aktualizacji:
  • www.kdk.konin.pl 30.03.2022
  • www.festiwaldzieciecy.pl 30.03.2022

Status
Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Oświadczenie
Oświadczenie sporządzono dnia 11.03.2020 r.

Audytor
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Procedura
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Koniński Dom Kultury, plac Niepodległości 1, 62-510 Konin
Do budynku prowadzą cztery wejścia znajdujące się na poziomie 0. Dla gości przeznaczone jest wejście główne od strony placu Niepodległości oraz wejście boczne ,,Strefy K’’ również od strony placu Niepodległości.
Informacja znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. Na wprost wejścia głównego znajduje się kasa oraz Impresariat.
Dla osób na wózkach dostępny jest tylko hol i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w ,,Strefie K’’ do której jest także wejście z holu głównego. Wejście na salę widowiskową dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się w bocznej części budynku od strony ul. Dworcowej.
Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W informacji, kasie i impresariacie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Aplikacje mobilne Koniński Dom Kultury nie udostępnia aplikacji mobilnych.
serv kdkkonin